PROIECT DE HOTĂRÂRE 85/22.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 85| din data de 22.08.2022

Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov nr. 18699/10.08.2022

HCL nr. 117/14.12.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

HCL nr. 234/30.05.2018 privind asocierea Comunei Mogoșoaia cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov  în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea completării contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021, prin adăugarea unei noi litere g), după cum urmează:  „Art. 6 alin (3) g) La data atribuirii de către A.D.I.G.I.D.I. a noului contract de delegare către un operator de salubrizare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021 rămân neschimbate.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 august 2022

Sari la conținut