PROIECT DE HOTĂRÂRE 33/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 33 | din data de 14.03.2022

Privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Consiliului Județean Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 4713/15.02.2022 privind importanța încheierii protocolului de cooperare între Comuna Mogoșoaia și Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Adresa Consiliului Județean Ilfov înregistrată la Comuna Mogoșoaia nr. 4795/16.02.2022

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată

Prevederile art. 3 și 4, paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997

Prevederile art. 7, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80, și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare

Potivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localității, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit. d) și lit. e), coroborate cu prevederile art. (7) lit. c) și alin. (9) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 (1)Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între UAT Mogoșoaia, Județ Ilfov – Consiliul Județean și Aeviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea realizării proiectului ”Ilfov fără tânțari„.

(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 1

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut