PROIECT DE HOTĂRÂRE 31/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 31 | din data de 14.03.2022

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 810/10.03.2022 emisa de SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 6676/10.03.2022

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritarăl;

Conform art.1 ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea  formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut