PROIECT DE HOTĂRÂRE 168/14.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 168 | din data de 14.12.2023

Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, respectiv a Regulamentului de Organizare și Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În baza adresei Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 12189/CE/13.11.2023 înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 28638/24.11.2023

Potrivit adresei nr. 20025/18.09.2023 transmisă de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov  prin care ni se comunică avizul favorabil al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor cu privire la structura Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia

În conformitate cu dispozițiile art. XVII alin. (8), art. XIII – XXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Ținând cont de dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 136 alin. (8), lit. b), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a),  art. 370 alin. (1) și (2), art. 382 lit. a) și b), art. 385 alin. (3), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art.478, art. 518, art. 519, art. 539 și art. 541 alin. (1), alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

Potrivit O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și  completările ulterioare

În baza referatului de necesitate nr. 28310/21.11.2023 întocmit de Compartimentul Asistență Socială

Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare

Conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 405 și a dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, conform anexelor nr. 1 și 2, anexe ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 Intrarea în vigoare a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi la 1 ianuarie 2024, perioadă în care vor fi efectuate procedurile prealabile legale pentru punerea în aplicare.

Art. 4 Prin grija Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, conducătorii serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului instituției Comuna Mogoșoaia, vor modifica și actualiza fișele de post, acolo unde se impune.

Art. 5 În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul comunei Mogoșoaia este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul și între compartimentele aparatului său de specialitate, cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare.

Art. 6 Orice alte prevederi legale contrare prezentului proiect de hotărâre se abrogă.

Art. 7 (1) Primarul comunei Mogoșoaia și aparatul de specialitate al Primarului comunei Mogoșoaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija Secretarului General.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 decembrie 2023

Sari la conținut