PROIECT DE HOTĂRÂRE 10/19.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 10 | din data de 19.01.2023

Privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 26995/26.10.2022, 27139/27.10.2022 și 604/09.01.2023;

Ordonanței de Urgență nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit. n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Împuternicirea expresă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Mogoșoaia,  în calitate de autoritate locală competentă, să înființeze, organizeze, exploateze, monitorizeze, gestioneze și, după caz,  să modifice, în comun, serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut