Proces verbal ședința nr.8090 din 08.04.2021

Nr. 8090/08.04.2021

PROCES-VERBAL

încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 08.04.2021, ședință convocată de către primar

Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea susținerii activităților de plantare desfășurate în comuna Mogoșoaia.

Se dă citire Amendamentului depus de Grupul consilierilor locali USR-PLUS, iar după susținerea punctelor de vedere de către doamna Ienculescu-Popovici Felicia și doamna Chihai Roxana Cristina, acesta este respins cu 10 voturi împotrivă și 5 pentru (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru).

Se supune la vot proiectul de hotărâre anterior amintit și este aprobat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru).

Domnul Iustin Cojocaru ridică problema calității apei potabile din comuna Mogoșoaia, președintele de ședință propunând organizarea unor întâlniri separate cu participarea tuturor consilierilor locali pentru dezbateri pe diverse problematici.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                       Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 mai 2021

Sari la conținut