Procedură proba suplimentară teh. inf. 2018

ANEXA la Dispoziţia nr. 273/09.08.2018

 

Procedură de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la concursurile organizate de către Comuna Mogoșoaia

 

 

 

 1. Scopul Procedurii

1.1. Procedura de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la concursurile organizate de către comuna Mogoşoaia, denumită în continuare procedură reglementează cadrul unitar pentru testarea competențelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul concursurilor organizate de către Comuna Mogoșoaia.

1.2. Procedura se aplică cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

1.3. Procedura asigură testarea în mod adecvat  a nivelului  competențelor specifice  în domeniul tehnologiei informaţiei deţinute de candidaţi, raportat la condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei, prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice pentru care se organizează concursul.

 

 1. Domeniul de aplicare a procedurii

2.1.Procedura devine obligatorie, după aprobare prin Dispoziţie, pentru întreg personalul Comunei Mogoșoaia care participă la concursurile organizate de Comuna Mogoșoaia în calitate de preşedinte, membru, expert pentru testarea competențelor în domeniul tehnologiei informaţiei, secretar al comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor care au prevăzută proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei.

De asemenea, este obligatorie pentru toţi membrii comisiilor de concurs şi secretari ai comisiei de concurs din cadrul concursurilor organizate de Comuna Mogoșoaia, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru reprezentanţii A.N.F.P. din cadrul Instituţiilor Prefectului, pentru experţii cu care Comuna Mogoșoaia a contractat servicii de consultanţă, precum şi pentru candidaţii participanţi la concursurile organizate de Comuna Mogoșoaia.

2.2. Proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se organizează ori de câte ori această condiţie specifică nu poate fi evaluată prin selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu. Astfel, Procedura se aplică pentru concursurile organizate de către Comuna Mogoșoaia, în condiţiile legii, care necesită testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, aşa cum este prevăzut la art. 31, alin.(4) şi (5) şi art. 47 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care Comuna Mogoșoaia, în calitate de instituţie publică organizatoare, a stabilit ca modalitatea prin care se dovedesc competenţele în domeniul tehnologiei informaţiei se face pe baza testării prin organizarea unei probe suplimentare.

 

 1. Asigurarea transparenţei procedurii

3.1. Procedura de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul concursurilor organizate de către Comuna Mogoșoaia se aprobă prin Dispoziţie a primarului comunei Mogoșoaia în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Procedura se va publica pe site-ul Comunei Mogoșoaia, la secţiunea Informaţii publice, Regulamentele privind procedurile administrative, Regulamente concursuri.

3.3. Procedura se arhivează, în condiţiile legii, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Comunei Mogoșoaia.

 

 1. Documente de referință
 2. a) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. b) H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Definiții

Competenţe – Ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini, relevant în context, necesar pentru adaptarea la cerinţele profesionale specifice de exercitare a unei funcţii publice.

Expert – conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, expertul este persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului prin proba suplimentară, respectiv în domeniul tehnologiei informaţiei, şi care poate fi funcţionar public desemnat de către primarul comunei Mogoșoaia din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia în al cărei stat de funcţii se află şi funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul, ori persoana cu care Comuna Mogoșoaia a contractat servicii de consultanţă. Expertul nu poate fi membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. În sensul prezentei proceduri, expertul este persoană care dovedeşte expertiză în domeniul tehnologiei informaţiei, a absolvit cu diplomă studii universitare sau postuniversitare, respectiv aprofundate, în specializarea calculatoarelor sau tehnologiei informaţiei, matematică – informatică, informatică, informatică aplicată, informatică economică sau sunt deţinători ai certificatului ECDL Complet.

Locaţia de desfăşurare a probei suplimentare – Spaţiul precis determinat de desfăşurare a probei suplimentare, care poate fi locul de desfăşurare a concursului sau un alt spaţiu care să asigure condiţii optime de desfăşurare a probelor suplimentare/probelor de concurs.

Probă suplimentară – Etapă în cadrul unui concurs care se organizează în situaţia în care, pentru ocuparea anumitor funcţii publice, s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specifice care nu pot fi evaluate în selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu şi care se desfăşoară ulterior afişării rezultatelor la selecţia dosarelor, dar nu mai târziu de data prevăzută în anunţul de concurs pentru proba scrisă, fiind gestionată de către unul sau mai mulţi experţi în domeniu, la solicitarea şi prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

 1. Descrierea Procedurii

6.1. Generalităţi

Procedura specifică care reglementează organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare de testare a competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul concursurilor organizate de către Comuna Mogoșoaia reprezintă suportul principal de asigurare a unui cadru unitar în care se realizează desfăşurarea acestei probe suplimentare.

Desfăşurarea probei suplimentare se gestionează de către unul sau mai mulţi experţi desemnaţi în acest sens prin dispoziţie a primarului comunei Mogoșoaia. Pot fi experţi desemnaţi:

 • funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 5 (definiţia termenului „expert”);
 • persoane cu care Comuna Mogoșoaia a contractat servicii de consultanţă, după caz.

Funcţionarii publici desemnaţi în calitate de experţi în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului prin proba suplimentară beneficiază de o indemnizaţie prevăzută la art. 42 alin.(l) coroborat cu alin.(3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul, conform prevederilor art. 42 alin.(2) din acelaşi act normativ.

Principiile generale aplicabile activităţii descrise de prezenta Procedură sunt cele prevăzute de H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: competenţa, competiţia, egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea, transparenţa. Totodată, sunt aplicabile şi principiile: confidenţialitate, obiectivitate în luarea deciziilor de evaluare, eficienţă şi eficacitate.

 

6.2. Etapele necesare activităţilor de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare şi circuitul documentelor

6.2.1. Desemnarea/nominalizarea experţilor pentru proba suplimentară de testare a competentelor a competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei

6.2.1.2. Prin dispoziţie a primarului comunei Mogoșoaia se nominalizează expertul/experţii pentru asigurarea desfăşurării probei suplimentare de testare a competenţelor  în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi expertul/experţii care să asigure soluţionarea unor eventuale contestaţii.

6.2.1.3. Odată cu transmiterea documentaţiei în vederea obţinerii avizului de concurs, instituţiile şi autorităţile publice care solicită organizarea concursului vor transmite:

 • propunerea ca testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei să fie realizată

prin probă suplimentară conform cerinţelor specifice din fişa postului;

6.2.1.4. În situaţia în care, din orice motiv, Comuna Mogoșoaia în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul nu poate desemna un expert, Comuna Mogoșoaia va contracta servicii de consultanţă cu persoane care vor fi nominalizate în acest sens prin dispoziţie a primarului comunei Mogoșoaia. Astfel, Compartimentul Resurse Umane solicită Compartimentului Achiziţii Publice, Administrativ să realizeze procedurile de achiziţionare a serviciilor de consultanţă, cu indicarea nivelului de cunoştinţe a competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei transmise de direcţia, serviciul, biroul prin solicitarea de organizare a concursului.

6.2.1.5. Experţii desemnaţi trebuie să îndeplinească cerinţele prezentate la pct. 5.

6.2.1.6. La nominalizarea experţilor, responsabilii Compartimentului Resurse Umane trebuie să se asigure că experţii nu sunt membri ai comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

6.2.1.7. La concursurile pentru care se organizează probă suplimentară, responsabilii Compartimentului Resurse Umane au obligaţia să se asigure de faptul că între data şi ora începerii probei suplimentare şi data şi ora planificată pentru începerea probei scrise există timp suficient pentru asigurarea fiecăreia dintre etapele descrise în prezenta Procedură (derularea probei suplimentare, corectarea testelor, afişarea rezultatelor, depunerea eventualelor contestaţii, soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale ale probei suplimentare etc.). De regulă, proba suplimentară se organizează cu o zi lucrătoare înainte de data probei scrise.

6.2.1.8. În situaţia în care numărul funcţiilor publice pentru a căror ocupare s-a organizat proba suplimentară, respectiv numărul candidaţilor declaraţi “admis” la etapa de selecţie a dosarelor este mare, responsabilii Compartimentului Resurse Umane vor propune pentru nominalizare cel puţin doi experţi pentru gestionarea probei suplimentare.

6.2.2. Pregătirea probei suplimentare

6.2.2.1. Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs va convoca experţii nominalizaţi (inclusiv experţii nominalizaţi pentru soluţionarea contestaţiilor) pentru tehnologia informaţiei domeniul în care se va susţine proba suplimentară, prin e-mail/adresă scrisă şi telefonic, cu cel puţin 3 zile lucrătoare, înainte de desfăşurarea probei suplimentare. E-mail-ul/adresa transmis(ă) de secretar va conţine date referitoare la:

 • data şi ora susţinerii probei suplimentare,
 • nivelul de cunoştinţe domeniul tehnologiei informaţiei potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs (de bază, mediu sau avansat),
 • candidaţi,
 • funcţia publică pentru care se organizează concursul,
 • direcţia, serviciul, biroul, compartimentul în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică pentru care sc organizează concursul.

6.2.2.2. Participarea la desfăşurarea probei suplimentare va fi confirmată prin transmiterea unui e-mail/adresă de către experţii nominalizaţi, către secretar, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei suplimentare.

6.2.3. Elaborarea subiectelor pentru proba suplimentară

6.2.3.1. Subiectele vor fi stabilite de către expertul/experţii nominalizaţi în funcţie de nivelul cerut de cunoştinţe  în domeniul tehnologiei informaţiei,  nivel – de bază, mediu sau avansat realizându-se cel puţin două variante/ seturi de subiecte.

6.2.3.2. Potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea  carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, proba suplimentară pentru testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se desfăşoară după selecţia dosarelor, la data şi ora stabilită în documentaţia aferentă concursului şi se evaluează cu calificativul „admis”sau „respins”. Astfel, pe baza condiţiilor specifice ale funcţiei publice, cu privire la competenţele specifice în domeniul tehnologiei informaţiei şi a nivelului de cunoştiinţe  prevăzut în fișa postului, se va stabili și nivelul de dificultate al testării de bază, mediu sau avansat, în conformitate cu tematica  afișată pe webite-ul  comunei Mogoșoaia

( testare IT nivel bază-anexa I; testare IT nivel mediu-anexa II; testare IT nivel avansat-anexa III) .

6.2.3.3. Experţii nominalizaţi răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor elaborate. Seturile de subiecte se vor închide în plicuri sigilate şi ştampilate şi se vor prezenta candidaţilor în vederea extragerii, de către unul dintre aceştia, a unui plic cu subiectele pentru proba suplimentară.

6.2.4. Desfăşurarea propriu-zisă a probei suplimentare

6.2.4.1. Dispoziţiile art. 53 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, pentru proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei. Durata probei suplimentare se stabileşte de către expertul nominalizat, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, dar nu poate depăşi 30 de minute.

6.2.4.2. De regulă, secretarul comisiei de concurs asigură supravegherea candidaţilor pe toată perioada testării. În cazul în care secretarul comisiei de concurs este indisponibil, acesta poate fi înlocuit temporar de către expertul nominalizat.

6.2.4.3. Experţii nominalizaţi au obligaţia de a stabili baremul de corectare a subiectelor extrase, până la ora stabilită pentru terminarea probei suplimentare.

6.2.4.4. Baremul se afişează la locaţia de desfăşurare a probei suplimentare anterior corectării lucrărilor.

6.2.4.5.   În situaţia susţinerii testării competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei cu ajutorul PC,  secretarul  imprimă, la încheierea testării,  pe suport de hârtie şi se semnează  de către candidaţi, de către secretarul comisiei , respectiv de expertul TI desemnat. Dacă un candidat refuză să semneze, se face o menţiune în acest sens pe lista de prezenţă şi pe test.

6.2.5. Corectarea lucrărilor si comunicarea rezultatelor

6.2.5.1. Corectarea lucrărilor sc face imediat după finalizarea probei suplimentare şi se evaluează cu calificativul “Admis” sau “Respins”.Este declarat “admis” candidatul care a obţinut minimum 50% din punctajul aferent testului pentru nivelul de dificultate la care participă. Punctajele sprijină expertul/experţii în evaluarea de ansamblu a lucrării şi în acordarea calificativului. Acestea vor fi acordate pentru fiecare subiect în parte şi nu vor fi afişate în documentul aferent rezultatelor probei suplimentare şi nici nu constituie parte din punctajul final al candidatului la concurs.

6.2.5.2. Expertul transmite fişa individuală în care a consemnat rezultatele “admis”/”respins” pentru fiecare candidat comisiei de concurs, prin intermediul secretarului comisiei de concurs (Fişă individuală, conform modelului de la Anexa nr. l). Fişa individuală se anexează la raportul final al concursului.

6.2.5.3. Rezultatele se afişează de către secretarul comisiei de concurs la locaţia de desfăşurare a probei suplimentare şi pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea Anunțuri, Recrutare/Promovare (Afişarea rezultatelor, conform modelului de la Anexa nr. 3).

 

6.2.6. Soluţionarea eventualelor contestaţii si afişarea rezultatelor finale ale probei suplimentare
6.2.6.1. După afişarea rezultatelor obţinute la proba suplimentară, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, care se înregistrează şi se transmite cu celeritate secretarului comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

6.2.6.2. Secretarul comisiei de concurs anunţă de îndată expertul nominalizat pentru soluţionarea contestaţiilor.
6.2.6.3. Expertul va analiza lucrarea/testul scris a/al candidatului/candidaţilor care a/au depus contestaţie, precum şi baremul de corectare, completează fişa individuală (conform modelului de la Anexa nr. 2) şi o transmite secretarului comisiei de concurs. Contestaţia/contestaţiile va/vor fi soluţionată/soluţionate, de regulă, în maximum o oră (60 de minute) de la finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor.

6.2.6.4. Rezultatele finale se afişează de către secretarul comisiei de concurs la locaţia de desfăşurare a probei suplimentare şi pe pagina de internet a  Comunei Mogoșoaia (conform modelului de la Anexa nr. 4). Totodată, secretarul comisiei de concurs va transmite rezultatele finale ale probei suplimentare către membrii comisiei de concurs, în vederea asigurării participării la proba scrisă a concursului de recrutare/promovare doar a candidaţilor declaraţi admişi la proba suplimentară.

6.2.7. Amânarea probei suplimentare, după caz

6.2.7.1. În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării probei suplimentare, desfăşurarea probei se poate amâna pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.
6.2.7.2. În situaţia constatării necesităţii amânării probei de concurs, Comuna Mogoșoaia are obligaţia informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

 1. Anexele procedurii

Anexa nr. I – testare IT nivel bază;

Anexa nr. II- testare IT nivel mediu;

Anexa nr. III- testare IT nivel avansat;

Anexa nr. 1 – Fişa individuală pentru experţii nominalizaţi la proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;

Anexa nr. 2 – Fişa individuală pentru experţii nominalizaţi pentru soluţionarea contestaţiilor la proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei ;

Anexa nr. 3 – Rezultatul probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;

Anexa nr. 4 – Rezultatul  final al probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;

Anexa nr. 4 – Borderou cu prezenta candidaţilor la proba suplimentară;

Anexa nr. 5 – Borderou cu predarea lucrărilor de către candidaţii prezenţi la proba suplimentară.

 

 

 

Primar                                                                                                            Vizat pentru legalitate,

Paul Mihai Nicu Precup                                                                                 Secretar

Andreea Martinescu

 

 

 

Anexa nr. 1
COMUNA MOGOŞOAIA

 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ

a expertului nominalizat pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei din  cadrul probei suplimentare eliminatorii a concursului de recrutare / promovare în vederea ocupării funcţiei publice de ………………….. din cadrul…………………….

desfăşurată în data de ………………., ora …….

 

Funcţia publică pentru care se organizează concursul:
1.

 

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului:

 

Informaţii privind proba suplimentară eliminatorie

 

 

Data desfăşurării probei suplimentare: ………………… ora …………….
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj subiectul nr. 1 Punctaj

subiectul nr. 2

Punctaj subiectul

nr. 3

Punctaj subiectul

nr. 4

Punctaj subiectul nr. 5 Punctaj Total Rezultatul probei suplimentare
1.
2.
3.
4.
5.

 

Semnătura expertului desemnat,

 

 

Anexa nr. 2
COMUNA MOGOŞOAIA

 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ

a expertului nominalizat pentru soluţionarea contestaţiilor la proba suplimentară eliminatorie pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei a concursului de recrutare/promovare în vederea ocupării funcţiei publice

de …………….. din cadrul………………..desfăşurată în data de …………., ora …….

 

Funcţia publică pentru care se organizează concursul:
1.

 

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului:

 

Informaţii privind soluţionarea contestaţiilor la proba suplimentară eliminatorie

 

Data soluţionării contestaţiei la proba suplimentară: ………………… ora …………….
Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj subiectul nr. 1 Punctaj

subiectul nr. 2

Punctaj subiectul

nr. 3

Punctaj subiectul

nr. 4

Punctaj subiectul nr. 5 Punctaj Total Rezultatul probei suplimentare
1.
2.
3.
4.
5.

 

Semnătura expertului desemnat,

 

 

Anexa nr. 3
COMUNA MOGOŞOAIA

 

 

 

REZULTATELE LA PROBA SUPLIMENTARĂ ELIMINATORIE,

pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare/promovare în vederea ocupării funcţiei publice de ……………………din cadrul………………., desfăşurată în data de ………………, ora ………..

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului    Punctaj Rezultatul probei (ADMIS/ RESPINS)
1
2.
3.
4.
5.

 

 

Afişat astăzi, ………………., ora ……….. la sediul instituţiei comuna Mogoşoaia.

Candidaţii  nemulţumiţi   de    rezultatul  probei  suplimentare  pot  formula  contestaţie  în  termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, la secretarul comisiei.

Proba scrisă se va desfăşura în data de ……………., ora ………….., la sediul instituției Comuna Mogoşoaia.

Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii probei scrise.

 

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului:

 

……………………………………………………………………

 

Secretar:

…………………………………………………………………….

 

Anexa nr. 4
COMUNA MOGOŞOAIA

 

 

REZULTATUL FINAL

al probei suplimentare eliminatorii pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei a concursului de recrutare/promovare în vederea ocupării funcţiei publice de …………………………. din cadrul…………………….

desfăşurată în data de ………………., ora …….

 

Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj subiectul nr. 1 Punctaj

subiectul nr. 2

Punctaj subiectul

nr. 3

Punctaj subiectul

nr. 4

Punctaj subiectul nr. 5 Punctaj Total Rezultatul probei suplimentare
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                

 

Semnătura secretarului,

 

 

 

Anexa nr. 5
COMUNA MOGOŞOAIA

 

 

 

BORDEROU CU PREZENTA

la proba suplimentară eliminatorie pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare/promovare organizat în vederea ocupării funcţiei publice

de …………….din cadrul………….., desfăşurată în data de …………….., ora ………

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

 

Actde identitate Prezent/Absent Prezent
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului în domeniul tehnologiei informaţiei:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Secretar:

……. …. …. …………………. ………….. ………………..

 

 

Anexa nr. 6
PRIMĂRIA COMUNEI MOGOŞOAIA

 

BORDEROU CU PREDAREA LUCRĂRILOR

 

la proba suplimentară eliminatorie pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare/promovare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de …………….din cadrul………….., desfăşurată în data de …………….., ora ………

 

Nr. crt. Predat lucrare(DA/ NU)       Semnătură candidat   

(fără nume şi prenume candidat)

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului în domeniul tehnologiei informaţiei:

 

…………………………………………………………………………………………..

  

Secretar:

……. …. …. …………………. ………….. ………………..

 

 

Procedură proba suplimentară teh. inf. 2018_anexa disp.nr.273

Actualizat la:
22 august 2018

Sari la conținut