HOTĂRÂREA 94/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 94 | din data de 28.10.2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 5″

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Prevederile art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b) , alin. (4) lit. d) alin. (7),  lit. k), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 5″, în vederea finanţării în cadrul Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, conform anexa nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă cererea de finantare întocmita în vederea includerii în cadrul  Programului national de investitii “Anghel Saligny”, anexa nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă implementarea proiectului şi suportarea din bugetul local al Comunei Mogosoaia, judeţul Ilfov a cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Investiții „Anghel Saligny”.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut