HOTĂRÂREA 79/10.08.2022

HOTĂRÂRE |79| din data de 10.08.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 155 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1)art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. . 1 Modificarea art. 6 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/31.03.2022, astfel: “Conducerea executivă a clubului sportiv Progresul Mogoșoaia este asigurată de Directorul executiv. Până la organizarea concursului, precum și pe perioada vacanței postului, Președintele Comitetului Director ocupă funcția de Director executiv. Durata mandatului Directorului executiv este de patru ani.”

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
12 august 2022

Sari la conținut