HOTĂRÂREA 76/28.07.2022

HOTĂRÂRE | 76| din data de 28.07.2022

Privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din fondurile publice;

În temeiul prevederilor 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. Aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 81/30.09.2021.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel) , abţineri 1 ( Dinu Gheorghe, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 august 2022

Sari la conținut