HOTĂRÂREA 60/02.07.2021

Privind aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,51 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Strategia de Dezvoltare Locală a UAT Mogoșoaia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/12.04.2017, precum și Strategia pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială a acesteia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 778/29.04.2020;

Potrivit art. 120 alin. (1) din Constituția României republicată în 2003;

Conform art. 3 alin. (1) art. 4 alin. (2) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 5 lit. j), art. 84 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 25 alin. (1) și 27 ind. 1 alin. (1) lit. a), art. 31 ind. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

Conform art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Cu respectarea Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,51 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea efectuării de schimburi de terenuri, alipiri, dezlipiri, partaj sau semnarea oricăror documente necesare cu privire la proprietatea privată a comunei Mogoșoaia aflată în zona studiată, în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Regulamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea efectuării de alipiri, dezlipiri sau semnarea oricăror documente necesare cu privire la proprietatea publică a comunei Mogoșoaia aflată în zona studiată în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Regulamentul prevăzut la art. 1, fără diminuarea suprafeței cumulate a domeniului public din zona studiată.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici),abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 iulie 2021

Sari la conținut