HOTĂRÂREA 56/17.06.2021

Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 15/02.06.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr . 14001/08.06.2021;

Prevederile art. 111 alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Raportului administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2020, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 ( Dinu Gheorghe) abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 iunie 2021

Sari la conținut