HOTĂRÂREA 39/31.03.2022

HOTĂRÂRE | 39 | din data de 31.03.2022

Privind înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 8705/31.03.2022

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 22, art, 26 alin. (2) lit. b), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 din 13.09.2001;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Înființarea Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Progresul Mogoșoaia” instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Mogoșoaia ce va avea sediul în str. Agricultorilor nr. 5 bis comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 2 Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia va fi înscris ca structura sportivă în Registrul Sportiv de la Agenția Națională pentru Sport.

Art. 3 Cheltuielile pentru înființarea, înregistrarea, afilierea la federații și organizarea clubului se suportă din bugetul general al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Numirea Comitetului director al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia care va îndeplini atribuțiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, alcătuit din următoarele persoane: Președinte Răuți Gheorghe, Administrator Stan Constantin Bogdan și Membru Costel Băiaș.

Art. 6 Finanțarea activității sportive a clubului este realizată din venituri proprii și subvenții.

Art. 7 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform anexelor

Art. 8 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Pavel Aurel, Iustin Cojocaru, Iacoban Alexandru, Alin Vârtic, Ienculescu Popovici Felicia), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 aprilie 2022

Sari la conținut