HOTĂRÂREA 36/22.04.2021

Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Amendamentul nr. 9221/22.04.2021;

Adresa nr. 9022/21.04.2021;

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2021;

Adresa nr. 7151/16.03.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Administratia Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, Structura de Trezorerie Ilfov, pentru comunicarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor estimate ce urmeaza a fi incasate în anul 2021 din impozitul pe venit;

Adresa nr. 8796/01.04.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Administratia Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, Structura de Trezorerie Ilfov, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, alocate județului Ilfov prin Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

Adresa nr. 8795/01.04.2021 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, Structura de Trezorerie Ilfov, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional acreditat, alocate județului Ilfov prin Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

Prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) și (2), art.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului general al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021, din care : bugetul local pe anul 2021, în valoare de 56.263,19 mii RON, conform Anexei nr. 1 și bugetul creditelor interne pe anul 2021, în valoare de 30.000,00 mii RON, conform Anexei nr. 2

Art. 2 Aprobarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2021, în suma de 46.590,19 mii RON, din care: 15.111 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 3), 1.479,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 30.000 mii RON – Bugetul creditelor interne, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedetul bugetului local din anii anteriori în sumă de 3.072.704 lei se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investiții: Amenajare Centru Multifuncțional Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Studiu Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Pavel Aurel, Băiaș Costel), abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 aprilie 2021

Sari la conținut