HOTĂRÂREA 33/31.03.2022

HOTĂRÂRE | 34 | din data de 31.03.2022

Privind retransmiterea străzii Valea Parcului dată în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/26.11.2021, aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 867 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 28/28.02.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Retransmiterea străzii Valea Parcului aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, predată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 112/26.11.2021 pentru executarea lucrărilor de „Așternere covor asfaltic” conform datelor de identificare din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contractul de dare în administrare încheiat între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Mogoșoaia încetează de drept.

Art. 3 Retransmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin proces verbal de predare-primire încheiat în condițiile legii.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 aprilie 2022

Sari la conținut