HOTĂRÂREA 29/08.04.2021

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea susținerii activităților de plantare desfășurate în comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i, alin. (9) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în domeniului învățământului în sistem dual între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România  având sediul în comuna Chiajna, str. Rezervelor, nr. 54, bloc 5, ap. 87, județ Ilfov CUI 17862507, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Pavel Aurel, Ienculescu-Popovici-Felicia, Iacoban Alexandru, Alin Vârtic, Iustin Cojocaru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 aprilie 2021

Sari la conținut