HOTĂRÂREA 20/07.02.2022

HOTĂRÂRE | 20 | din data de 07.02.2022

Privind încetarea mandatelor de consilier local ale domnilor Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin, precum  și vacantarea a trei posturi de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Referatul constatator nr. 3957/07.02.2022;

Demisiile înregistrate sub nr. 3948/07.02.2022, 3954/07.02.2022, 3955/07.02.2022;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. (a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei mandatului, prin demisie, a mandatelor de consilier local ale domnilor Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin aleși pe lista PNL Ilfov.

Art. 2 Declararea ca vacante al locurilor deținute de consilierii locali Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin în cadrul Consiliului Local Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
8 februarie 2022

Sari la conținut