HOTĂRÂREA 17/18.02.2021

Privind încetarea contractului de mandat al domnului Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL și inițierea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou administrator al ECOTRANS STCM SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Primăriei Orașului Chitila nr. 3454/04.02.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub. nr. 2904/04.02.2021;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2018 privind asocierea Comunei Mogoșoaia  cu Orașul Chitila în scopul înființării unui operator de transport public regional;

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2018 privind aprobarea actului constitutiv al societății ECOTRANS STCM S.R.L;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2018 pentru aprobarea contractelor de mandat ce se vor încheia de către societatea ECOTRANS STCM SRL cu reprezentanții Consiliului de administrație;

În baza art 2030 și urm. din Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 5 lit. b) și art. 6 din Contractul de mandat aprobat prin HCL nr. 310/2018;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 28 și urm., art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Aprobarea revocării din funcția de administrator al ECOTRANS STCM SRL a domnului Melin Murat, cu respectarea termenului de preaviz de 30 de zile.

Art. 2 Pe durata preavizului menționat la art. 1, contractul de mandat continuă să își producă efectele, cu mențiunea că remunerația Directorului este unica formă de remunerație în cazul în care acesta îndeplinește și funcția de administrator.

Art. 3 Aprobarea inițierii procedurii de selecție a unui nou administrator.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Iacoban Alexandru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 martie 2021

Sari la conținut