HOTĂRÂREA 13/28.01.2021

Privind modificarea și completarea HCL nr. 823/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1), (2) și art.139 alin (2) din Constituţia României, republicată;

În baza art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Conform art. 5 alin (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

În temeiul Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Conform Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.3/2003,cu modificarile ulterioare;

În baza art. 5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Normeleor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, din 23.01.2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Ținand seama de prevederile art. 491 alin. (11) ale Legii nr. 227/2015, modificata prin Legea nr. 296/2020;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 4 al HCL nr. 823/23.12.2020 din „Indexarea anuală prevăzută la art. 491 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește conform ratei inflației înregistrată în anul 2019, de 3,8%. Aceasta nu este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în prezenta hotărâre”, ce va avea următorul conținut:

„Indexarea anuală prevazută la art. 491 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește conform ratei inflației înregistrată în anul 2019, de 3,8%. Aceasta nu este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în prezenta hotărâre.

Prin excepție de la prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.”

Art. 2 Se aprobă Anexa I – Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul 2021.

Art. 3 Celelalte prevederil alea HCL nr. 823/2020 rămân neschimbate.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut