DISPOZIŢIA 597/16.12.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 22.12.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 31311/16.12.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 22.12.2022, ora 16.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.     Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 13.12.2022.

2.       Proiect de hotărâre nr. 125 din 16.12.2022 Privind aprobarea procedurii de autorizare, execuție și recepție a lucrărilor de instalare rețele utilități în zona drumurilor publice aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

3.       Proiect de hotărâre nr. 126 din 16.12.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie și noiembrie 2022.

4.       Proiect de hotărâre nr. 127 din 16.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022

5.       Proiect de hotărâre nr. 128 din 16.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

6.       Proiect de hotărâre nr. 129 din 16.12.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi.

7.       Proiect de hotărâre nr. 130 din 16.12.2022 Privind premierea sportivului Gîndac Alexandru Florian și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național Tineret 2022.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 4, 5, 7

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 3, 6

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 7

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
16 decembrie 2022

Sari la conținut