DISPOZIŢIA 124/24.03.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.03.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 6646/ 23.03.2021;

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOSOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 30.03.2021 ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinară din de 18.02.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia,
  2. Privind aprobarea încheierii unui protocol între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în domeniul învățământului în sistem dual

3. Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 

4. Privind completarea HCL nr. 1067/2019 privind stabilirea modului de întocmire a     registrului agricol la nivel UAT Mogoșoaia

5. Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 35, 36, 56, 143, 144, 217 în anexa nr.1 HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite

6. Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)

7. Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia.

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 4-7

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar 

Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,

Secretar General

Bute Roxana Cristina

                                               

                                                                                     

Actualizat la:
29 martie 2021

Sari la conținut