Concurs/examen promovare în grad profesional_13.06.2019

Nr. 11647/­­­­­­13.05.2019

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2) actualizată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu  prevederile art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările,

Instituția publică Comuna Mogoşoaia organizează concurs/examen de promovare în grad profesional 13.06.2019 – proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare:

–   să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

–  să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

Probele stabilite pentru examen sunt:

– selecţia  dosarelor

             – proba scrisă

– interviul

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

– dosarul de concurs se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 13.05.2019 până la data de 03.06.2019;

            – proba scrisă în data de 13.06.2019 ora: 10;

– proba interviu se va susține cu respectarea dispozițiilor art.56 alin. (1) din Hotărârea nr. 611/2008.

Locația desfășurării examenului de promovare în grad profesional:

– la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, în data de 13.06.2019.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru   funcționarii publici din cadrul Serviciului Asistență Socială, organizat în data de 13.06.2019:

 1.    Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat actualizată actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei(r) actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
 8.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993, (r4), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 10.  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 11.  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 12.  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
 13.   Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru   funcționarii publici din cadrul Compartimentului Urbanism, organizat în data de 13.06.2019:

 1.  Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii(r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea e concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru   funcționarii publici din cadrul Compartimentului Relații Publice Secretariat, organizat în data de 13.06.2019:

 1.   Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Publicat, azi 13.05.2018,

Compartiment resurse umane

Consilier Iuliana Ghiță

Actualizat la:
13 mai 2019

Sari la conținut