Compartimentului Relații Publice Secretariat

 11856/22.06.2018

ANUNȚ

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, jud. Ilfov, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcția contractuală vacană de șofer gradul I din cadrul Compartimentului Relații Publice Secretariat.

Concursul se va desfăşura în 3 etape astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă în data de 16.07.2018,  ora 10:00;

– proba interviu în data de 19.07.2018,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice art.3 din Regulamentul – cadru aprobat de HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare pentru funcția de șofer gradul I:

    – studii minim gimnaziale;

– vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

– permis conducere categoria B(valabil).

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 alin (1) din Regulamentul – cadru aprobat de HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 05.07.2018, ora 18:00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: office@mogosoaia.ro, persoană de contact: Simona Elena Huțuțui.

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea funcției de șofer gradul I din cadrul Compartimentului Relații Publice Secretariat:

 

Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;

Constituția României;

OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

HG nr.1391/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

 

Publicat astăzi 22.06.2018

Compartiment Resurse Umane

 

 

 

REZULTATE PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR

 

Rezultate privind selecția dosarelor depuse de către candidaţii înscrişi pentru susținerea examenul de recrutare privind ocuparea postului vacant de șofer gradul I, organizat în data de 16.07.2018 – proba scrisă:

 

Nr.crt. Nume Prenume candidat Compartiment Funcția Admis/Respins
1 Diți Ciprian Relații Publice Secretariat șofer gradul I Admis

 

Astăzi: 09.07.2018

Secretar

Simona Elena Huțuțui

 

ANUNȚ
PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 16.07.2018

 

Nr.crt Nume prenume candidat Compartiment Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Diți Ciprian Relații Publice Secretariat șofer gradul I 89,22 84,33 173,66 Admis

 

Contestațiile se pot depune în termen de 48 ore de la afișarea rezultatelor la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane – Simona Elena Huțuțui.

 

Secretar:

Simona Elena Huţuţui

Afișat astăzi 16.07.2018

 

Actualizat la:
17 iulie 2018

Sari la conținut