Anunţ recrutare

Nr. 8864/01.04.2019

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Tîrgoviște, nr.138, jud. Ilfov organizeazã concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier juridic IA – Aparatul Permanent al Consiliului Local Mogoșoaia.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiţii specifice postului :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 6 luni.

3. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  15.04.2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

–  23.04.2019, ora 10:00: proba scrisă;

–  25.04.2019, ora 10:00: proba interviu.

4. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de  Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică;

            d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în  

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura instituției Comuna Mogoșoaia

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

Anexa

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de Consilier juridic IA din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia – Județul Ilfov:

 1. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (r2) actualizată cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică  actualizată cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 18/1991, (r) a fondului funciar, cu modificările  şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie

1945 – 22 decembrie 1989 (r2) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 

Notă: se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Actualizat la:
1 aprilie 2019

Sari la conținut