Anunț concurs recrutare asistent medical

                                                                                                                               Nr.19490/ 25.07.2019

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant, asistent medical  PL – Compartimentul asistență medicală în unitățile de învățământ.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecția dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiții:

2.1 Condițiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 cu modificările  şi completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiții specifice postului :

– studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă/certificat de competențe profesionale sau adeverință echivalentă în specialitatea medicină generală;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesară minium 3 ani.

3. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  08.08.2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

–  20.08.2019, ora 10:00: proba scrisă;

–  data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior.

4.  Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 cu modificările  şi completările ulterioare:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică, precum și certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz, adeverință de înscriere la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenților Medicali din România și asigurarea malpraxis valabilă;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară ocupării postului contractual vacant, Asistent Medical PL – Compartimentul Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ, se regăsește în anexă la anunț.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura instituției Comuna Mogoșoaia.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiță Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95,

E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

   Compartiment resurse umane

   Consilier Iuliana Ghiță

Anexă

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant, Asistent Medical PL – Compartimentul Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ

• Bocarnea C- Boli infecțioase şi epidemiologie, Ed. Info-Team, 1999;
• Borundel C- Manual pentru cadre medii, Ed. Medicală, 2000;
• Ciofu E., Ciofu C., Esențialul în pediatrie, Ed. Medicală Amalta, București, 1997;
• Daschievici S., Mihăilescu M.- Chirurgie, Ed. Medicală, 2002;
• Marcean C, Mihăilescu V.- Puericultură şi Pediatrie. Ed.R.C.R. Print, 2004;
• Mozes C.- Tehnica îngrijirii bolnavului, Ed.Medicală, Bucureşti, 2006;
• Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L.- Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
• Oancea C.- Manual de nursing psihiatric, Ed. Vavila Ed. Inf. SRL. Bucureşti, 2001;
• Chiru F, Marcean C, Simion S, Iancu E- Urgențele Medicale, manual – sinteză pentru asistenți medicali, Vol. I, Ed. RCR Print, Bucureşti, 2003;
• Chiru F, Chiru G, Moraru L- Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos, Ed. Cison, Bucureşti, 2001;
• Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali, Ed.Viața Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
• Manual de îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali, Ed. Viața Medicală Românească, Bucuresti, 2003;
• Ordonanța guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România cu modificările și completările ulterioare;
• Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
• Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii şi adolescenți;
• Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistența medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenților;
• Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Actualizat la:
25 iulie 2019

Sari la conținut