Anunț procedură desemnare consilier de etică

Nr. 5404/23.02.2022

A N U N Ț

             În temeiul prevederilor dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17.02.2022 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, coroborată cu dispozițiile H.G. nr. 931/01.09.2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici,

Primăria Comunei Mogoșoaia, anunță desfășurarea procedurii de desemnare a consilierului de etică.

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE DESEMNARE A CONSILIERULUI DE ETICĂ:
 •  Data publicării anunțului:  23.02.2022;
 •  Perioada în care se pot depune dosarele de candidatură: 23.02.2022 – 24.02.2022  la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă din cadrul Primăriei Comuna Mogoșoaia;
 •  Verificarea și selectarea dosarelor depuse: 25.02.2022 – 28.02.2022;
 •  Afișarea rezultatului selectării dosarelor: 01.03.2022;
 •  Interviul  se va susține în data de: 03.03.2022, ora: 1100 la sediul Primăriei Comuna Mogoșoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, județul Ilfov ;
 •  În cadrul interviului vor fi evaluate:
 • abilitățile de comunicare;
 • cunoștințele teoretice cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI titlul II capitolul V Secțiunea a 2 -a din același act normativ;
 • motivația candidatului.
 • Afişarea rezultatului interviului: 04.03.2022.
 1. CONDIȚII NECESARE A FI ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE CONSILIER DE ETICĂ:

a) este funcţionar public definitiv;

b)ocupă o funcţie publică din clasa I;

c)are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;

d)prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;

e)are o probitate morală recunoscută;

f)nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;

g)faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;

h)faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;

i)nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;

j)nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la art. 453.

Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute  de art. 452 alin. (6) lit. f)-j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin completarea declarației de integritate, dată pe proprie răspundere a funcționarului public.

 1. DOSARUL DE CANDIDATURĂ TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:
 • motivaţia funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică,
 • asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;
 • copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
 • copie a diplomei de licenţă certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă;
 • declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Conform art.453 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

“(1) Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în următoarele situaţii de incompatibilitate: 

 1. este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); 

c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice. „

ATRIBUȚIILE CONSILIERULUI DE ETICĂ SUNT CELE PREVĂZUTE DE ART.454 DIN O.U.G. nr. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, RESPECTIV:

“a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea; 

 b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

 c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 

d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă; 

e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici; 

f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.”

Alte informații referitoare la organizarea procedurii în vederea desemnării consilierului de etică din cadrul Primăriei Comuna Mogoșoaia, se pot obţine la numărul de telefon: 021.351.66.92, e-mail: primaria@mogosoaia.ro.

Formatul standard al declaraţiei de integritate este prevăzut în anexa la prezentul anunț.

Persoana responsabilă,

Secretar General al Comunei Mogoșoaia

Nr. 5820/01.03.2022

Rezultatul selectării dosarelor de candidatură depuse de funcționarii publici pentru dobândirea calității de consilier de etică la nivelul Primăriei Comuna Mogoșoaia

             În conformitate cu prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17.02.2022 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, coroborate cu dispozițiile H.G. nr. 931/01.09.2021, persoanele responsabile au procedat la selecţia dosarelor funcționarilor publici care au optat pentru dobândirea calității de consilier de etică la nivelul Primăriei Comuna Mogoșoaia.

            În perioada de depunere a dosarelor de candidatură (23.02.2022-24.02.2022), a fost înregistrat un singur dosar cu nr. 5574/24.02.2022.

            Conform art.1 alin.(6) din dispoziția primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17/02/2022, în baza verificării dosarului de candidatură depus de către funcționarul public care a optat pentru dobândirea calității de consilier de etică, acesta a fost declarat admis.

Interviul este programat în data de 03.03.2022, ora 1100 la sediul Primăriei Comuna Mogoșoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, județul Ilfov.

            Afişat astăzi 01.03.2022 ora 1330, la sediul Primăriei Comuna Mogoșoaia și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

 Persoana responsabilă

Rezultatul interviului dobândirea calității de consilier de etică

Nr. 6243/04.03.2022

Rezultatul interviului pentru dobândirea calității de consilier de etică la nivelul instituției Primăriei Comuna Mogoșoaia

             În conformitate cu prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 128/17.02.2022, privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, coroborate cu dispozițiile H.G. nr. 931/01.09.2021, funcționarul public care a optat pentru dobândirea calității de consilier de etică, a fost declarat ”Admis” lainterviul  organizat în data de 03.03.2022, ora 1100 la sediul Primăriei Comuna Mogoșoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, județul Ilfov.

 Persoana responsabilă,

Actualizat la:
8 martie 2022

Sari la conținut