Anunț examen promovare PC 18.01.2024

Nr. 180 / 04.01.2024

A N U N Ț

În temeiul dispozițiilor Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia, într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, ca urmare a obţinerii, a unei diplome de nivel superior, cu următorul calendar:
Desfăşurarea exmenului:
Proba scrisă – 18.01.2024, ora 10:00.
Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.
Candidaţii depun dosarul de examen/concurs de promovare în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului, respectiv în perioada 04.01.2024-10.01.2024.
Selecţia dosarelor are loc în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 11.01.2024-12.01.2024.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 15.01.2024, la sediul și pe pagina de internet a instituției.
Comunicarea rezultatelor probei scrise se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
Candidatii nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la selecţia dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în susţinerea unei probe scrise.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examen, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere înscriere;
b) diploma de absolvire sau după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată;
c) adeverință eliberată de compartimentul Resurse Umane din care să reiasă că nu are sancțiuni disciplinare.

Diploma de absolvire sau după caz, adeverința care atestă absolvirea studiilor, se prezintă în copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

– Bibliografia și tematica stabilite se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.
Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

– Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște,
nr. 138, județul Ilfov.Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95. E-mail: primaria@mogosoaia.ro
– Persoana de contact: Iuliana GHIȚĂ, consilier.
– Afişat astăzi, 04.01.2024, ora 15 30 , la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Bibliografie și Tematică
Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență:

 1. Constituția României, republicată;
  Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul V al părţii a III-a, Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Tematică: capitolul III și IV -Titlul V al partea a III-a, iar Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a -integral.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 6. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește
  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);
  Tematică: Capitolul I-III și IX din RGDP;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
  cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Norme capitolul I-V;
 9. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările
  şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 10. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările
  ulterioare;
  Tematică: Integral;
 11. Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi
  completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 12. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
  Incendiilor;
  Tematică: Integral;
 13. Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
  încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Tematică: Integral.

Bibliografie și Tematică
Compartiment Achiziții Publice Administrativ:

 1. Constituția României, republicată;
  Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul V al părţii a III-a, Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: capitolul III și IV -Titlul V al partea a III-a, iar Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a -Integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 5. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește
  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);
  Tematică: Capitolul I-III și IX din RGDP;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
  cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Norme capitolul I-V;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
  prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  Tematică: Integral;
 10. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
  documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Tematică: Integral.

Bibliografie și Tematică
Compartimentul Taxe și Impozite:

 1. Constituția României, republicată;
  Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul V al părţii a III-a, Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: capitolul III și IV -Titlul V al partea a III-a, iar Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a -integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 5. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește
  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);
  Tematică: Capitolul I-III și IX din RGDP;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
  cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
  răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 9. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și
  completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 10. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările
  ulterioare;
  Tematică: Titlul IX-Impozite și Taxe locale;
  Tematică: Integral;
 11. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
  227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
  11.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;

Bibliografie și Tematică
Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân:

 1. Constituția României, republicată;
  Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul V al părţii a III-a, Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a din Ordonanţa de
  urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: capitolul III și IV -Titlul V al partea a III-a, iar Titlul II și III al părții a VI-a și partea a VII-a -integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 5. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește
  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);
  Tematică: Capitolul I-III și IX din RGDP;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
  cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
  câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 9. Hotărârea nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 10. Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi
  completările ulterioare;
  Tematică: Integral;
 11. Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
  205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
  Tematică: Integral;

Nr. 1008/15.01.2024                    

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia, într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, ca urmare a obţinerii, a unei diplome de nivel superior, organizat în data de 18.01.2024 – proba scrisă

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 37 alin. (1)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de comunică următoarele rezultate:

Nr.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitatăAdmis/Respins dosar de înscriereObservații  
Serviciul pentru Situații de Urgență
1,583/09.01.2024   Șef serviciu S.V.S.U /SAdmis
Compartiment Taxe și Impozite
2.584/09.01.2024Consilier grad IIAdmis 
Compartiment Achiziții Publice Administrativ
3.585/09.01.2024Consilier grad debutantAdmis 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stapân
4.586/09.01.2024Consilier grad IIAdmis 
 • Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2024, ora: 1000, la sediul instituției Comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la selecția dosarelor poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Afişat astăzi,  15.01.2024, ora: 1500, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Secretar Comisie,

Nr. 2207/19.01.2024

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia, într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, ca urmare a obţinerii, a unei diplome de nivel superior, organizat în data de 18.01.2024 – proba scrisă

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 47 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică rezultatele probei scrise:

Nr.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitatăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
Serviciul pentru Situații de Urgență
1.583/09.01.2024   Șef serviciu S.V.S.U /S82,67 puncteADMIS
Compartiment Taxe și Impozite
2.584/09.01.2024Consilier grad II84,67 puncteADMIS
Compartiment Achiziții Publice Administrativ
3.585/09.01.2024Consilier grad debutant84,67 puncteADMIS
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stapân
4.586/09.01.2024Consilier grad II85,00 puncteADMIS
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Publicat astăzi  19.01.2024, ora: 1200.

 Secretar Comisie,

Actualizat la:
19 ianuarie 2024

Sari la conținut