Anunț concurs recrutare_07.02.2020

Nr.202/07.01.2020  

Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier achiziții publice, clasa I grad profesional asistent – Compartiment Achiziții Publice Administrativ, organizat în data de  07.02.2020.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv condițiile de studii şi vechime în specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă;

– perfecționări/specializări în domeniul achizițiilor publice dovedite cu documente emise în condițiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -1 an.

Etapele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 07.02.2020, ora 10:00 – proba scrisă, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P la avizierul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia(www.primăria.mogoșoaia.ro), respectiv de la data de 07.01.2020 până la data 27.01.2020, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată şi completată:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv aviz psihologic pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier achiziții publice, clasa I grad profesional asistent – Compartiment Achiziții Publice Administrativ:

 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 • Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Atribuțiile stabilite în fișa de post:

 • Asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurarii achiziţiilor publice de bunuri, de natura prestărilor de servicii şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării;
 • Pregăteşte documentaţiile necesare organizării achiziţiilor execuţiei investiţiilor publice şi desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării lor;
 • Asigură gestionarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, în acest scop făcând menţiuni (sub semnătură) pe documentele primite de la participanţi;
 • Transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne;
 • Urmăreşte asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în cadrul termenelor legale stabilite;
 • Studiază documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuţie va fi supusă achiziţiei şi a celor pentru achiziţia proiectării investiţiilor publice, anterior organizării acestora, pentru întocmirea documentaţiilor necesare organizării achiziţiei şi susţinerii acestora, anterior lansării, la instituţiile şi/sau organismele prevăzute de lege;
 • Organizează achiziţionarea bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotări, după aprobarea bugetului local;
 • Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidentialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor si pe parcursul desfăşurării lor;
 • Ţine evidenţa proceselor verbale prevăzute de lege ale comisiei de evaluare;
 • Verifică şi avizează instrucţiunile pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (bunuri, servicii si executia lucrarilor) din bugetul local de către instituţiile si serviciile publice finanţate din bugetul local;
 • Culege informaţii şi primeşte documentele aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în lista de investitii; realizarea proiectului planului de achiziţii şi a listei de investiţii;
 • Urmăreşte activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului urban (băncilor de odihnă, coşurilor de gunoi stradal, jardinierelor şi a altor dotări urbane);
 • Asigură păstrarea integrităţii bunurilor ce aparţin Primăriei, aflate în sediile administrative;
 • Analizează, centralizează cererile şi aprovizionează cu materiale, rechizite, consumabile;
 • Participă la recepția bunurilor, serviciilor şi lucrărilor contractate
 • Avizează plata facturilor ce reprezintă bunuri şi prestări servicii contractate: energie electrică, apă-canal, încalzire, chirie, salubrizare, deservire copiatoare, maşini de scris, calculatoare, telefoane, mobile, transport persoane, pentru sediile administrative ale instituţiei etc;
 • Efectuează recepţia tuturor obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe intrate în magazie, întocmirea de NIR-uri, (note de intrare – iesire) deschizând fişa de evidenţă a obiectelor de inventar;
 • Prezintă propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;
 • Ţine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, rechizite, furnituri de birou, papetărie, produse protocol, etc.), gestionarea imprimatelor cu regim special operând în fişele de magazie cu regim special;
 • Predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei și semnează condica  de prezență cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit; 
 • Efectuează operațiunile de intrare – ieșire în programul de gestiune al documentelor SOBIS; 
 • Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului său încredinţate de către conducerea instituției.

Publicat astăzi 07.01.2020

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
7 ianuarie 2020

Sari la conținut