Anunț concurs recrutare 19.12.2019

Nr.28782/18.11.2019  

Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional principal – Compartiment Programe și Proiecte, organizat în data de  19.12.2019.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv condițiile de studii şi vechime în specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  științe sociale, ramura științe politice, domeniul de licență – relații internaționale și studii europene ;

– 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Etapele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 19.12.2019, ora 10:00 – proba scrisă, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P la avizierul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia(primăria.mogoșoaia.ro), respectiv de la data de 18.11.2019 până la data 09.12.2019, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată şi completată:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv aviz psihologic pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional principal – Compartiment Programe și Proiecte:

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, actualizată cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, actualizată cu modificările şi completările ulterioare ;
 6. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Atribuțiile stabilite în fișele de post:

 • Participă la întocmirea proiectelor cu finanţare internă sau cu fonduri europene pentru dezvoltarea reţelelor de canalizare, de apa potabilă, de colectare a apelor pluviale etc;
 • Completează formularele standard privind accesarea programelor de finanţare interne și internaţionale pe teme privind dezvoltarea urbană, asistenţa socială, sănătate, etc;
 • Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea aplicării de proiecte comune, pe diverse teme;
 • Participă, în urma avizului Primarului şi în urma invitaţiilor primite, la seminarii şi dezbateri pe teme de accesare fonduri europene;
 • Asigură permanent relațiile cu localitățile înfrățite precum şi cu restul localităților, forurilor sau instituțiilor din țară şi străinătate care solicită colaborare cu Primăria;
 • Organizează administrarea Strategiei de dezvoltare locală adoptată la nivelul localităţii şi monitorizează modul de implementare a activităţilor şi obiectivelor/proiectelor cuprinse în aceasta;
 • Asigură managementul proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • Elaborează şi organizează întocmirea cererilor de finanţare, în vederea dobândirii unor finanţări externe pentru proiectele de dezvoltare ale comunei;
 • Efectuează sinteze şi analize tehnico-economice solicitate de conducerea primăriei şi Consiliul local, în vederea adoptării de decizii strategice în domeniile de activitate ale administraţiei publice locale;
 • Organizează întâlniri cu investitorii  şi oamenii de afaceri pentru a le identifica nevoile, asistenţă în soluţionarea problemelor cu care se confruntă şi prezintă acestora oportunităţi de afaceri pe plan local;
 • Identifică oportunităţi pe plan local pentru încheierea de parteneriat public-privat conform prevederilor legale în acest domeniu;
 • Asigură crearea şi menţinerea relaţiilor cu investitorii străini direcți, facilitarea comunicării acestora cu compartimente ale primăriei;
 • Asigură crearea şi menţinerea relaţiilor cu importante instituții de la nivel local sau regional, cu organizaţii internaţionale sau reprezentanţii acestora;
 • Asigură întocmirea de rapoarte de specialitate privind propunerea de contractare a finanţărilor pentru diferite investiţii;
 • Colaborează cu instituţiile de învăţământ cu privire la diseminarea informaţiilor privind integrarea europeană şi eficientizarea structurilor şi mecanismelor economiei de piaţă;
 • Stabileşte relaţii permanente cu populaţia de etnie romă, reprezentând instituţia în relaţia cu cetăţenii de etnie romă, conform Hotărârii nr. 522/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • Predă  la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
 • Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Publicat astăzi 18.11.2019

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
18 noiembrie 2019

Sari la conținut