Anunţ concurs recrutare 06.06.2019

Nr.11835/15.05.2019   

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Tîrgoviște, nr.138, județul Ilfov organizeazã concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier IA – Compartimentul Achiziții Publice Administrativ.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiţii specifice postului :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 1 an;

– curs de perfecționare/program de specializare competențe “expert achiziții publice” dovedite cu   documente care să ateste deţinerea competenţelor , emise în condiţiile legii.

3. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  29.05.2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

–  06.06.2019, ora 10:00: proba scrisă;

–  11.06.2019, ora 12:00: proba interviu.

4. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de  Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică;

               d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în  

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura instituției Comuna Mogoșoaia

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

                  Compartiment resurse umane

Consilier Iuliana Ghiță

Anexa

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de consilier IA – Compartimentul Achiziții Publice Administrativ:

 1. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (r2) actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice actualizată cu modificările și completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Actualizat la:
27 mai 2019

Sari la conținut