Anunț concurs recrutare 02.12.2019

Nr.27628 /31.10.2019

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor funcții publice de execuție vacante:

– consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități;

–  consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități;

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv condițiile de studii şi vechime în specialitate:

– consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă în științe juridice ;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu necesită.

–  consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu necesită.

Etapele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 02.12.2019, ora 10:00 – proba scrisă, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P la avizierul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia(primăria.mogoșoaia.ro), respectiv de la data de 31.10.2019 până la data  19.11.2019, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată şi completată:

 1. formularul de înscriere(se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor

specializări și perfecționări;

 1. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 2. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv aviz psihologic pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

 1. cazierul judiciar;
 2. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului pentru ocuparea  celor două funcții publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Protecția Persoanelor cu Dizabilități:

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 8. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor socialeactualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Atribuțiile stabilite în fișele de post:

– monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

– identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

– creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 • asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
 • elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
 • asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
 • încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
 • colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare;
 • soluţionează corespondenţa ce revine Compartimentului Protecția Persoanelor cu Dizabilități.
 • predă la arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
 • îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Publicat astăzi 31.10.2019

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
31 octombrie 2019

Sari la conținut