Anunț concurs/promovare grad profesional_30.03.2020

    Nr.7688/28.02.2020

                                                    ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu  prevederile art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Instituția publică Comuna Mogoșoaia organizează concurs/examen de promovare în grad profesional  în data de 30.03.2020 – proba scrisă.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

–   să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

–  să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

– concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, în data de 30.03.2020, ora 10:00, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.

Dosarul de concurs se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului/examenului de promovare, respectiv de la data de 28.02.2020 până la data de 18.03.2019 și va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarii publici din cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, organizat în data de 30.03.2020:

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ( Titlul IX-Impozite și Taxe locale) actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat astăzi 28.02.2020

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
28 februarie 2020

Sari la conținut