Anunț concurs/examen promovare grad profesional 20.12.2019

Nr.29023/­­­­­­20.11.2019

                                                    ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu  prevederile art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Instituția publică Comuna Mogoșoaia organizează concurs/examen de promovare în grad profesional  în data de 20.12.2019 – proba scrisă.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul  de promovare în gradul profesional imediat superior funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

–   să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

–   să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

– concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, în data de 20.12.2019, ora 10:00, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008.

Dosarul de concurs se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului/examenului de promovare, respectiv de la data de 20.11.2019 până la data de 09.12.2019 și va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 4. cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit.d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia, organizat în data de 20.12.2019:

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.155/2010 privind poliţia locală (r1), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 
 9.  Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor) – Capitolele III și IX din RGDP, drepturile persoanei vizate și Dispoziții referitoare la situații specific de prelucrare.

Publicat astăzi 20.11.2019

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
20 noiembrie 2019

Sari la conținut