Anunț concurs 26.09.2019

Nr.22266/04.09.2019   

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier  IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiţii specifice postului :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 3 ani;

– atestat operator recunoscut de ESRI România pentru utilizare ArcGIS.

3. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  18.09.2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

–  26.09.2019, ora 10:00: proba scrisă;

–  data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior.

4. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de  Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în  meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura instituției Comuna Mogoșoaia

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

Compartiment resurse umane
Consilier Iuliana Ghiță

Anexa

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de consilier  IA – Compartiment Operare și Gestionare Bază de date -GIS:

  1.  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163 și Titlul III al părții a VI-a și partea a VII-a;
  2. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/1996 (r2), cadastrului și a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 18/1991, (r2) a fondului funciar, cu modificările  şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 cu modificările  şi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 
  7.  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  8.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Actualizat la:
11 septembrie 2019

Sari la conținut