Anunț concurs 19.09.2019

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ajutor Social.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv condițiile de studii şi vechime în specialitate:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă în științe juridice ;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Etapele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 19.09.2019, ora 10:00 – proba scrisă, iar interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr. 611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P la avizierul și pe site-ul instituției comuna Mogoșoaia(primăria.mogoșoaia.ro), respectiv de la data de 19.08.2019 până la data  09.09.2019, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată şi completată:

 1. formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor

specializări și perfecționări;

 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv aviz psihologic pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro. Persoană de contact, Ghiţă Iuliana– consilier clasă I, grad profesional superior.

Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului pentru ocuparea funcției publice

de execuție vacante, consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ajutor

Social:

 1.  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ –  art. 129, art.155 și Titlul II al părții a VI-a;
 2. Constituția României(r), actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat actualizată actualizată cu modificările şi    

        completările ulterioare;

 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei(r) actualizată cu modificările şi

         completările ulterioare; 

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului    

rece actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 

 •  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r),

actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993, (r4), actualizată cu modificările şi

completările ulterioare;

 •  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea

copiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului(r), actualizată cu

        modificările şi completările ulterioare; 

 1. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată cu   modificările şi completările ulterioare; 
 2.  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice(r), actualizată cu

modificările şi completările ulterioare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Atribuțiile postului:

– aplică legislaţia în vigoare privind acordarea ajutorului social (Legea nr. 416/2001).

– aplică legislaţia în vigoare privind ajutoarele de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii (Legea nr. 416/2001).

– aplică legislaţia în vigoare privind cheltuielile cu înmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social (Legea nr. 416/2001).

– aplică legislaţia în vigoare privind acordarea ajutoarelor de încalzire .

– contribuie la popularizarea măsurilor de tip familial, a drepturilor persoanelor cu handicap, a celor privind venitul minim garantat, precum şi a măsurilor de acordare a ajutorului de încalzire a locuinţei.

– participă la efectuarea anchetelor sociale din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială în legatură cu activităţile de asistenţă socială .

– participă ori de cate ori este solicitat la întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul social, la cursuri de formare/perfecţionare.

– soluţionează corespondenţa ce revine Compartimentului Ajutor Social.

– predă la Compartimentul Arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;

–  menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

–  respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;

– îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.

Publicat astăzi 19.08.2019

Secretar comisie,

Ghiță Iuliana

Actualizat la:
19 august 2019

Sari la conținut