Anunț concurs 17.10.2019

Nr.24025/25.09.2019   

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, județul Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant – consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviu

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale de participare la concurs conform art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2. Condiţii specifice postului :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  nu necesită vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului.

3. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  09.10.2019, termenul limită de depunere a dosarelor;

–  17.10.2019, ora 10:00: proba scrisă;

–  data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior.

4. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 modificată şi completată de  Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare(se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de către autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în  meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va fi depus la registratura instituției Comuna Mogoșoaia

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Persoana de contact: Ghiţă Iuliana telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: primaria@mogosoaia.ro.

                    Compartiment R.U și Arhivă

                                                                                                                    Consilier Iuliana

Anexa

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de consilier grad profesional debutant – Compartiment Registratură și Monitorizarea Procedurilor Administrative:

  1. O.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ –  art. 123-142, art.148-163, Titlul III al părții a VI-a și
  2. partea a VII-a;
  3. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificările
  4. și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  6. Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  7. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
  8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 
  9.  Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor) – Capitolele III și IX din RGDP, drepturile persoanei vizate și Dispoziții referitoare la situații specific de prelucrare.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Actualizat la:
25 septembrie 2019

Sari la conținut