Acte de identitate

Eliberarea primei Cărți de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;

b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

          Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic.

          Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, în condiţiile alin. (4), a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

          În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

  În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:

a) certificatul de naştere, original şi copie;

b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia prevăzută la art. 54, alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 295/2021 se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

Eliberarea primului act de identitate ca urmare a dobândirii/redobândirii cetățeniei române

Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;

b) certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz, original şi copie; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) extrasul de carte funciară sau documentul, în original şi fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;

e) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la g), original şi copie;

f) dovada achitării contravalorii actului de identitate;

g) documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetăţenie română.

În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente

 

Eliberarea actului de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

              În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:

a) actul de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) certificatul de naştere, original şi copie;

c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

g)documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

             În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, după caz, prezentând documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g) din H.G. 295/2021, precum şi următoarele:

a)pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;

b)actul de identitate, în cazul deteriorării.

 

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, precum şi următoarele:

      (1) a) paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetăţean român, precum şi informaţii cu privire la data şi ţara în care acesta şi-a stabilit domiciliul;

      b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie.

     (2) Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deţine.

     (3) În situaţia în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române, în evidenţele D.G.P. şi, după caz, la autorităţile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

     (4) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

     (5) Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Eliberarea cărţii de identitate provizorii

În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

   (1) a) certificatul de naştere;

      b) certificatul de căsătorie;

      c) certificatul/hotărârea de divorţ;

      d) dovada adresei de domiciliu.

   (2) Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii.

   (3) În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă.

   (4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menţionate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.

   (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.

 

Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România

 Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România şi doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente:

a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;

b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original şi copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) dovada adresei de reşedinţă din România;

e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

Înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate

 Pentru înscrierea  mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuieşte temporar, unde depune personal următoarele documente:

a) actul de identitate pe care va fi aplicată eticheta autocolat de reședință;

b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată la notarul public din ţară, în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente.

Depunerea cererii sau, după caz,înmânarea actului de identitate pe bază de procură specială

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Pentru situaţiile în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.

Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei

Certificatele de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sunt eliberate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse atât la serviciile publice de evidență a persoanelor, cât și la oficiile de stare civilă.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Certificatele se eliberează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Documente necesare

 • Cerere
 • act de identitate în original și copie

Actualizat la:
13 octombrie 2021

Sari la conținut