PROIECT DE HOTĂRÂRE 37/23.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 37 | din data de 23.03.2023

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ordonanța nr. 21/2002, privind gospodărirea localității urbane și rurale;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. b) și lit. j), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, conform anexei la prezentul proiect de hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 897/2019.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 martie 2023

Sari la conținut