Promovare in grad profesional

ANUNŢ

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional superior în data de 04.03.2015, proba scrisă la sediul instituției.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. 2 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. Din bibliografie fac parte:
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit al funcţionarilor publici;

Probele stabilite pentru examen sunt:
selecţia  dosarelor
proba scrisă
interviul

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  • data până la care se pot depune dosarele de înscriere:23.02.2014 în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la avizierul Comunei Mogoşoaia;
  • data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (04.03.2015 – ora 11:00) şi interviu (06.03.2015 – ora 11:00), ambele se vor susţine la sediul Comunei Mogoşoaia.

Bibliografie:

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr.571/2003 privind codul fiscal;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legea  nr. 82/1991 a contabilităţii;
Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, Ajutor Social, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Comunitară al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției.

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Administrativ al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției;
U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;
H.G.  nr.925/2006 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata.

Publicat, astăzi 03.02.2015,
Compartiment Resurse Umane
Simona Elena Huţuţui

Secretar
Andreea Martinescu

ADMINISTRATOR PUBLIC
Mihail George Staicu