Promovare in grad profesional

stema

România
Judeţul Ilfov
Comuna Mogoşoaia
Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138;
Tel:004/021/351.66.92,Fax: 04/021/351.66.95

ANUNŢ

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional superior în data de 04.03.2015, proba scrisă la sediul instituției.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. 2 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. Din bibliografie fac parte:
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit al funcţionarilor publici;

Probele stabilite pentru examen sunt:
selecţia  dosarelor
proba scrisă
interviul

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  • data până la care se pot depune dosarele de înscriere:23.02.2014 în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la avizierul Comunei Mogoşoaia;
  • data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (04.03.2015 – ora 11:00) şi interviu (06.03.2015 – ora 11:00), ambele se vor susţine la sediul Comunei Mogoşoaia.

Bibliografie:

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr.571/2003 privind codul fiscal;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legea  nr. 82/1991 a contabilităţii;
Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, Ajutor Social, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Comunitară al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției.

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Administrativ al Comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Regulamentul de Ordine Interioară al instituției;
U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;
H.G.  nr.925/2006 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata.

Publicat, astăzi 03.02.2015,
Compartiment Resurse Umane
Simona Elena Huţuţui

Secretar
Andreea Martinescu

ADMINISTRATOR PUBLIC
Mihail George Staicu