Examen Recrutare Inspector

Nr. înregistrare 13066/26.09.2014

ANUNŢ

                                                                  

Avănd în vedere art. art.56 lit.d) şi art.58 alin.2 lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNA MOGOŞOAIA organizează concurs de ocupare prin recrutare pentru funcţia publică vacantă de execuţie de inspector, clasă I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Dezvoltare, Investiţii Publice în data de 27.10.2014  – proba scrisă.

Condiţii de desfăşurare a concursului: – proba scrisă se va susţine la sediul primăriei din Mogoşoaia, Şos. Bucureşti- Tîrgovişte, nr.138, judeţ Ilfov, în data 27.10.2014, orele 11:00.

Dosarul de înscriere: se depune în perioada 26.09.2014 – 15.10.2014 şi va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

–  condiţiile generale prevazute de art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

– condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior;

Bibliografia şi tematica sunt anexate la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare la: compartiment resurse umane sau la tel:021/351.66.92

Consilier resurse umane

Huţuţui Simona

PRIMAR

PRECUP PAUL MIHAI NICU

COMUNA MOGOŞOAIA

VIZAT,

PRIMAR

PRECUP PAUL MIHAI NICU

BIBLIOGRAFIE

Pentru concurs de ocupare prin recrutare pentru funcţia publică vacantă de execuţie de consilier clasă I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Dezvoltare, Investiţii Publice – Serviciu Dezvoltare Investiţii, Achiziţii Publice

  1. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;
  2. H.G.  nr.925/2006 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;
  3. LEGEA nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, ultima versiune actualizata;
  4. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, ultima versiune actualizata;
  5. LEGEA nr.215/2001 a administraţiei publice locale, ultima versiune actualizata;

 

 

Consilier resurse umane

Huţuţui Simona