Concurs recrutare funcționar public – 05.11.2018

ANUNŢ

 

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice   vacante de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional principal din Compartimentului Autoritate Tutelară.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

– condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarului publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul drept;

– condiții minime de vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu;

– competențe în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 05.11.2018, ora 09:00 – proba scrisă respectiv 07.11.2018 ora 09:00 – interviul.Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu  se va face în data de 02.11.2018, ora 09.00 respectiv, ora 11.00 se va face testarea competențelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu. Acestea fiind eliminatorii.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile (05.10.2018  – 24.10.2018, conform programului de lucru cu publicul afișat pe site-ul instituției: primaria.mogosoaia.ro) de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Relații suplimentare la: tel: 021/351.66.92, Huțuțui Simona Elena – consilier clasă I, grad profesional superior.

Adresă de corespondență prin:

– poștă la adresa: comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov;

– fax: 021.351.66.95;

– e-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibliografie:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, modificată și completată;

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată;

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată și completată;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată;

Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată;

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificată și completată;

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*), modificată și completată;

Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, modificată și completată;

Codul Civil din 2009, modificat și completat;

Codul de procedură civilă din 2010, modificat și completat;

Codul Penal din 2009, modificat și completat;

Codul de Procedură Penală din 2010, modificat și completat;

 

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările și actualizările ulterioare.

 

Referitor la probele suplimentare:

Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu va consta în traducerea unui text din limba engleză în limba română şi a altui text din limba română în limba engleză, iar pentru testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu se va avea în vedere anexa II-testare IT nivel mediu ( anexa atașată).

 

Atribuțiile postului:

 1. Asigură asistență juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta Comuna Mogoșoaia, consiliul local sau primarul Comunei Mogoșoaia.
 2. Asigură asistența juridică a Comunei Mogoșoaia, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești
 3. La solicitarea autorității pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.
 4. Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care Comuna Mogoșoaia este pârât, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.
 5. Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.
 6. Conduce evidența cauzelor, prin registrul de cauze din aplicația SOBIS – Mapa Juristului.

7.Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

 1. Acordă consultanță juridică pentru serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 2. Participă la ședințele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanță juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.
 3. Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului Comunei Mogoșoaia.
 4. Primește corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale;
 5. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.
 6. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare, precum și a dosarelor de instanță ce au avut termen în săptămâna anterioară.
 7. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
 8. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005 și 17/2014.
 9. Întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.
 10. Îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziții ale Primarului și orice alte atribuții ce țin de obiectul de activitate al compartimentului.
 11. Predă la Compartimentul Arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării.
 12. Menține ordinea și curățenia la locul de muncă.
 13. Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituției și semnează condica de prezență cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit.

 

Publicat astăzi 05.10.2018

 

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huțuțui

 

2018 FORMULAR DE ÎNSCRIERE TestareITNivelMediu_anexa II

 

Actualizat la:
5 octombrie 2018