Concurs post Achizitii Publice

ANUNŢ

 

Având în vedere art. art.56 lit.d) şi art.58 alin.2 lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, COMUNA MOGOŞOAIA organizează concurs de ocupare prin recrutare pentru funcţia publică vacantă de execuţie de consilier, clasă I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții Publice Administrativ în data de 07.07.2016 – proba scrisă.

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă se va susţine la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, Şos. Bucureşti – Tîrgovişte, nr.138, judeţ Ilfov, în data 07.07.2016, orele 10:00.

 

Dosarul de înscriere:

– se depune în 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial şi va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008:

  1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

– condiţiile generale prevazute de art.54 din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență drept, (specializarea drept);

– condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de consilier grad profesional principal;

 

Relaţii suplimentare la: Compartiment Resurse Umane tel:021/351.66.92. ”

 

Bibliografia constă în:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public modificată și completată;

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică modificată și completată;

Legea 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, modificată și completată;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată și completată;

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată și completată;

Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a

Contestaţiilor.

 

Comuna Mogoșoaia

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huţuţui

 Anunt Concurs post Achizitii Publice