Anunț recrutare personal contractual: șef svsu, referent gradul IA, consilier gradul IA

ANUNȚ

 

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, jud. Ilfov, organizeazã concurs de recrutare pe perioadă nederminată pentru umătoarele funcții contractuale vacante:

– consilier grad profesional IA – Compartiment Evenimente Culturale, Educaționale și Sportive;

– referent grad profesional IA – Compartiment Fond Funciar și Registru Agricol;

– șef svsu (referent grad profesional IA) – Serviciul Voluntar Situații de Urgență și Autoritatea de Autorizare (SVSU);

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 28.07.2017,  ora 10:00;

– proba interviu în data de 03.08.2017,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice art.3 din Regulamentul – cadru aprobat de HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare pentru funcțiile de referent grad profesional IA, respectiv șef svsu (referent grad profesional IA):

            – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

– vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor;

Condiții specifice de participare pentru funcția de consilier grad profesional IA:

            – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență economie și afaceri;

            Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 alin (1) din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: office@mogosoaia.ro, persoană de contact: Simona Elena Huțuțui, secretar comisie.

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru funcția de șef serviciu svsu din cadrul Serviciului Voluntar Situații de Urgență și Autoritatea de Autorizare:

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Legea nr.481/2004 privind protecția civilă.

HG nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din Serviciiile de urgență voluntare.

HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

OUG nr. 21/2004vprivind Sitemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Ordinul nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.

Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare de apărare împotriva incendiilor.

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dodatrea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice.

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru funcția de consilier gradul IA din cadrul Compartimentului Evenimente Culturale Educaționale și Sportive:

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Legea nr.481/2004 privind protecția civilă.

Legea nr.353/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Ordinul nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.

Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare de apărare împotriva incendiilor.

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice.

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru funcția de referent gradul IA din cadrul Compartimentului Fond Funciar și Registru Agricol:

O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;

O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice.

 

 

Consilier

Simona Elena Huțuțui

 

 

 

Publicat astăzi  06.07.2017