Anunț recrutare personal contractual: referent gradul IA, consilier gradul IA

ANUNȚ

 

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, jud. Ilfov, organizeazã concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru umătoarele funcții contractuale vacante:

– referent gradul IA – Compartiment Achiziții Publice Administrativ;

– consilier gradul IA – Compartiment Registratură;

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 12.09.2017,  ora 10:00;

– proba interviu în data de 15.09.2017,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice art.3 din Regulamentul – cadru aprobat de HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare pentru funcția de referent gradul IA:

    – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

– vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

Condiții specifice de participare pentru funcția de consilier gradul IA:

    – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

    Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 alin (1) din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: office@mogosoaia.ro, persoană de contact: Andreea Martinescu.

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea funcției de referent gradul IA din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Administrativ

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările ulterioare;

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;

HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

 

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului pentru funcția de consilier gradul IA din cadrul Compartimentului Registratură:

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările ulterioare;

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare;

 

 

 

Publicat astăzi 21.08.2017

Compartiment Resurse Umane

 

Proces verbal privind selecția dosarelor

 

Astăzi, 04.09.2017, ora 12:15, s-a încheiat la sediul instituției Comuna Mogoşoaia, prezentul proces verbal de selecție a dosarelor depuse de către candidaţii înscrişi pentru examenul de recrutare pentru următoarele posturi vacante (contractual), organizat în data de 12.09.2017 – proba scrisă:

 

 

 

Nr.crt. Nume Prenume candidat Serviciu/Compartiment Funcția Admis/Respins
1 Safta Florentina Paula Compartiment Achiziții Publice Administrativ Referent gradul IA Admis
2 Ghinea Gabriela Isabela Compartiment Registratura Consilier gradul IA Admis

 

 

Publicat, astăzi în data de 05.09.2017

 

Secretar

Simona Elena Huțuțui

 

ANUNȚ

 

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ DE LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.09.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Serviciu/Compartiment Punctaj Rezultat
1. Safta Florentina Paula referent gradul IA Compartiment Achiziții Publice Administrativ 89,00 Admis
2. Ghinea Gabriela Isabela consilier gradul IA Compartiment Registratură 86,00      Admis

 

 

Candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul instituției Comuna Mogoşoaia din șos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, com. Mogoşoaia, jud. Ilfov în data de 15.09.2017, ora 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, la secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane până la data de 13.09.2017, ora 16:00.

 

 

Secretar:        Simona Elena Huţuţui

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.09.2017 – PROBA SCRISĂ RESPECTIV 15.09.2017 – PROBA INTREVIU

 

Nr.crt Nume prenume candidat Serviciu/  Compartiment Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Safta Florentina Paula Compartiment Achiziții Publice Administrativ referent gradul IA 89,00 95,00 184,00 Admis
2. Ghinea Gabriela Isabela Compartiment Registratură consilier gradul IA 86,33 98,66 184,99 Admis

 

Contestațiile se pot depune în termen de 48 ore de la afișarea rezultatelor la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane – Simona Elena Huțuțui.

 

 

Secretar:Simona Elena Huţuţui

Afișat astăzi 15.09.2017