Anunt recrutare personal contractual – consilier juridic IA

small_for_doc România
Judeţul Ilfov
Comuna Mogoşoaia
Şos. Bucureşti-Tîrgovişte, nr. 138; Tel:004/021/351.66.92,Fax: 04/021/351.66.95

 

Nr. înreg.8197/09.05.2017                                   

ANUNŢ

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șos. București – Târgoviște, nr.138, jud. Ilfov organizeazã concurs de recrutare pe perioadă nederminată pentru postul contractual vacant de:

– consilier juridic IA – Aparatul de Lucru al Consiliului Local Mogoșoaia.

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 06.06.2017,  ora 10:00;

– Proba interviu în data de 08.06.2017,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice art.3 din Regulamentul – cadru aprobat de HG 286/2011.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

            – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență drept;

            – vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de minim 6 luni;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia.

 

Relaţii suplimentare la sediul instituției: Comuna Mogoșoaia

Persoana de contact: Huțuțui Simona Elena telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, E-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibliografie:

  1. Legea 215/2001 a administrației publice locale;
  2. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
  3. G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a consiliilor locale;
  4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
  5. Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
  6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
  7. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției;
  8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 

Publicat în data de: 09.05.2017

Consilier

Simona Elena Huțuțui

 

ANUNȚ

 

REZULTATE DE LA PROBA SCRISĂ PENTRU EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA, ORGANIZAT ÎN DATA DE 06.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Consiliul Local Mogoșoaia Punctaj Rezultat
1. Bute Roxana Cristina Consilier juridic gradul IA Aparatul de lucru 97,66 Admis

 

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov, în 07.06.2017, ora 13:00.

Candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul primăriei comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov în 08.06.2017, orele 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane ora 15:00.

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC GRADUL IA

 

Nr.crt Nume prenume candidat Consiliul Local Mogoșoaia Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Bute Roxana Cristina Aparatul de lucru Consilier juridic gradul IA 97,66 92,33 189,99 Admis

Contestațiile se pot depune până la data de 14.06.2017, ora 16:00 la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

Afișat astăzi 09.06.2017 ora 16:00