Anunt recrutare personal contractual – consilier IA

small_for_doc România
Judeţul Ilfov
Comuna Mogoşoaia
Şos. Bucureşti-Tîrgovişte, nr. 138; Tel:004/021/351.66.92,Fax: 04/021/351.66.95

                     

ANUNŢ

 

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul.138, județ Ilfov, organizeazã concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru următoarea funcție contractuală vacantă:

– consilier gradul IA – Compartiment Asistență Socială;

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 04.10.2017,  ora 10:00;

– proba interviu în data de 09.10.2017,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice articolul 3 din Regulamentul – cadru aprobat de Hotărârea Guvernului numărul 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare pentru funcția de consilier gradul IA:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

– documente care atestă efectuarea unor specializări specifice postului;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de articolul 6 aliniatul (1) din Hotărârea Guvernului numărul 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibligrafia de concurs:

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare;

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările ulterioare;

Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările ulterioare;

Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările ulterioare.