Anunt recrutare personal contractual – consilier IA

small_for_doc România
Judeţul Ilfov
Comuna Mogoşoaia
Şos. Bucureşti-Tîrgovişte, nr. 138; Tel:004/021/351.66.92,Fax: 04/021/351.66.95

                     

ANUNŢ

 

Instituția Comuna Mogoșoaia,  cu sediul în comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul.138, județ Ilfov, organizeazã concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru următoarea funcție contractuală vacantă:

– consilier gradul IA – Compartiment Asistență Socială;

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 04.10.2017,  ora 10:00;

– proba interviu în data de 09.10.2017,  ora 10:00;

Ambele probe se susțin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice articolul 3 din Regulamentul – cadru aprobat de Hotărârea Guvernului numărul 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare pentru funcția de consilier gradul IA:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

– documente care atestă efectuarea unor specializări specifice postului;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura instituției Comuna Mogoșoaia. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de articolul 6 aliniatul (1) din Hotărârea Guvernului numărul 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibligrafia de concurs:

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare;

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare;

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările ulterioare;

Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările ulterioare;

Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările ulterioare.

 

Anunț

 

Dosare depuse de către candidaţii înscrişi pentru susținerea examenul de recrutare privind ocuparea postului vacant (contractual), organizat în data de 04.10.2017 – proba scrisă

 

 

Nr.crt. Nume Prenume candidat Serviciu/Compartiment Funcția Admis/Respins
1 Telegaru Ileana Compartiment Asistență Socială Consilier gradul IA Admis

 

Publicat, astăzi în data de 27.09.2017

 

Secretar

Simona Elena Huțuțui

 

 

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.10.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Serviciu/  Compartiment Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Telegaru Ileana Compartiment Asistență Socială consilier gradul IA 93,00 90,33 183,33 Admis

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de 48 ore de la afișarea rezultatelor la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane – Simona Elena Huțuțui.

 

Secretar:        Simona Elena Huţuţui

Afișat astăzi 06.10.2017