Anunt recrutare funcționari publici

ANUNȚ

 

Având în vedere art. art.56 lit.d) şi art.58 alin.2 lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, COMUNA MOGOŞOAIA organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică vacantă de execuţie de consilier, clasă I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– probele se susţin la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din Mogoşoaia, Şos. Bucureşti – Tîrgovişte, nr.138, judeţ Ilfov, în data de 15.06.2017, ora 10:00 respectiv 20.06.2017 ora 10:00.

Dosarul de înscriere:

– se depune în perioada 15.05.2017 – 02.06.2017 şi va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

-condiţiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul management, specializarea management;

Relaţii suplimentare la: Compartiment Resurse Umane tel:021/351.66.92.

Bibliografia constă în:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, modificată și completată;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată și completată;
 3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată și completată;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

 

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huţuţui

Publicat astăzi: 15.05.2017

ANUNȚ

 

privind selecția dosarelor de examinare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasă I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice, organizat în data de 15.06.2017 – proba scrisă

 

 

Nr.crt. Nume prenume candidat Admis/Respinsdosar de înscriere Observaţii
1 Șerban Elena Valentina Admis Nu sunt

 

 

Publicat astăzi: 09.06.2017, ora 16:00

Secretar: Simona Huțuțui

 

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR DE LA PROBA SCRISĂ SUSŢINUTĂ DE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Compartiment Punctaj Rezultat
1. Șerban Elena Valentina Consilier clasă I grad profesional debutant Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice 98 Admis

 

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov, în data de 15.06.2017.

Candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul primăriei comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov în data de 20.06.2017, orele 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

Publicat astăzi 16.06.2017, ora 16:00

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE DE LA EXAMENUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.06.2017

 

Nr.crt Nume prenume candidat Compartiment Funcția Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat
1. Șerban Elena Valentina Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice Consilier clasă I grad profesional debutant 98 93,66 191,66 Admis

 

Contestațiile se pot depune până la data de 21.06.2017, ora 16:00 la Secretarul comisiei – Compartiment Resurse Umane

 

Secretar:        Simona Huţuţui

 

Afișat astăzi 20.06.2017 ora 14:00