Anunț recrutare funcționar public de execuție

ANUNŢ

 

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar și Registru Agricol.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoşoaia, șoseaua Bucureşti – Târgovişte, numărul 138, judeţul Ilfov, în data 20.12.2017, ora 10:00 – proba scrisă respectiv 22.12.2017 ora 10:00 – interviul.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specific:

-condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

– condiții minime de vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

publice;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile (20.11.2017  – 11.12.2017, conform programului de lucru cu publicul afișat pe site-ul instituției: primaria.mogosoaia.ro) de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, care va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG 611/2008 modificată și completată de HG nr. 761/2017, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Relaţii suplimentare la: tel:021/351.66.92, Huțuțui Simona Elena – consilier clasă I, grad profesional principal.

Adresă de corespondență prin:

– poștă la adresa: comuna Mogoşoaia, șoseaua Bucureşti – Târgovişte, numărul 138, judeţul Ilfov;

– fax numărul: 021.351.66.95;

– e-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibliografie:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată;

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003;

Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, modificată și completată;

O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificată și completată.

 

 Publicat astăzi 20.11.2017

Atribuțiile postului

Funcția publică de execuție: consilier clasă I, grad profesional principal

 • Completează, aduce la zi şi înscrie datele în Registrul agricol;
 • Organizează şi depune declaraţiile anuale, la termenele stabilite, privind Registrul agricol;
 • Informează populaţia în cazul în care se execută lucrări de profilaxie şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor;
 • Întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind situaţia agricolă, necesare pentru obţinerea ajutorului de şomaj sau pentru alte drepturi (alocaţie de sprijin, ajutor acordat persoanelor cu handicap, bursă etc.);
 • Întocmeşte şi eliberează adeverinţe în baza celor înscrise în Registrul agricol;
 • Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole, a gospodăriilor populaţiei, efectivele de animale existente, producţiile obţinute, construcţii gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmisă de Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • Ia măsuri de depistare şi combatere a bolilor şi dăunătorilor la toate culturile şi speciile de animale, pe baza prognozelor de specialitate din zonă;
 • Înmânează celor îndreptăţiţi Ordinele Prefectului privind punerea în posesie a terenurilor cuvenite;
 • Întocmeşte rapoartele de specialitate aferente compartimentului, care sunt necesare Consiliului local;
 • Eliberează Anexa 24 (Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale) pentru persoane decedate;
 • Realizează baza de date geografice în Sistemul Informațional Geografic al instituției cu date și informații referitoare la îndatoririle și obligațiile mai sus menționate;
 • Predă la Compartimentul Arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
 • Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea instituției.
 • Întârzierea, nerespectarea, neglijența și încălcarea atribuțiilor prevăzute în fișa de post, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Formular de înscriere – anexa nr.3