Anunț promovare în grad profesional

Nr. înreg:14883/18.08.2016

ANUNŢ

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional în data de 19.09.2016 – proba scrisă la sediul instituției din Șoș. București – Tîrgoviște, nr. 138 din com. Mogoșoaia, județ Ilfov.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. 2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
Probele stabilite pentru examen sunt:
selecţia dosarelor
proba scrisă
interviu

Condiţiile de desfăşurare a examenului:
data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data afişării anunţului pe site-ul și la avizierul instituției Comuna Mogoşoaia;
data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (19.09.2016 – ora 10:00) şi interviu (19.09.2016 – ora 13:00).
Bibliografie:
Pentru examenul de promovare în grad profesional principal a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Poliția Locală al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia:
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, actualizată și modificată;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată și modificată;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată și modificată;
Legea nr.155/2010 privind Poliția locală, actualizată și modificată,
HG nr.1332/privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, actualizată și modificată;
Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informațiile de interes public, actualizată și modificată.

Publicat, astăzi 18.08.2016,
Compartiment Resurse Umane
Simona Elena Huţuţui