Anunt promovare in grad profesional fp

Nr. înregistrare:2180/08.02.2016

ANUNT

Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional în data de 15.03.2016 – proba scrisă la sediul Comunei Mogoșoaia.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. 2 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Probele stabilite pentru examen sunt:

  1. Selecţia dosarelor
  2. Proba scrisă
  3. Interviu

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  • data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 29.02.2016 (inclusiv) în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la avizierul Comunei Mogoşoaia;
  • data, ora şi locul organizării probelor: proba scrisă (15.03.2016 – ora 10:00) şi interviu (17.03.2016 – ora 10:00), ambele se vor susţine la sediul Comunei Mogoşoaia.

 

Bibliografie:

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal a funcţionarilor publici din Compartimentul Relații Publice Secretariat al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal a funcţionarilor publici din Compartiment Autoritate Tutelară al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

HG nr 50/2011 privind normele de aplicare a Legii nr 416/2001;

Legea nr 277/2010 privind alocatia pentru susținerea familiei;

Legea 292/2011 privind Legea asistenței sociale;

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional principal a funcţionarilor publici din Compartimentul Programe și Proiecte al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

HG nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

OUG. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;

HG nr.925/2006 Hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, ultima versiune actualizata;

 

 

Publicat, astăzi 08.02.2016,

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huţuţui

 

Secretar,

Andreea Martinescu

 

PRIMAR

Paul Mihai Nicu Precup